Redaktionen

Redaktionen - RADIO

Redaktionsmedlem Alexander Jonsson

Alexander Jonsson

aj224vq@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Casper Lilja Kåberg

Casper Lilja Kåberg

cl224bb@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Emmi Heiskanen

Emmi Heiskanen

eh224uc@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Felix Blomgren

Felix Blomgren

fb223bb@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Laura Jovanovic

Laura Jovanovic

lj223nb@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Michael Danielsen Nilsson

Michael Danielsen Nilsson

md223jb@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Christoffer Jönsson

Christoffer Jönsson

cj223fb@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Ella Andersson

Ella Andersson

ea224xw@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Hanna Bergmark

Hanna Bergmark

hb223ei@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Kevin Andersson

Kevin Andersson

ka222qs@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Ludwig Nordqvist

Ludwig Nordqvist

ln223gu@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Mathias Helin

Mathias Helin

mh226gh@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Matilda Fondin

Matilda Fondin

mf223yr@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Zeinab Khazail

Zeinab Khazail

zk222cw@student.lnu.se

Redaktionen - Teve

Christofer Scharf

cs224hn@student.lnu.se

Elisabeth Strinnholm

ws222fu@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Emma Andersson

Emma Andersson

ea224xy@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Petter Jagers

Petter Jagers

pj222te@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Simon Karlsson

Simon Karlsson

sk224fn@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Victor Moberg Gustafsson

Victor Moberg Gustafsson

vm222ir@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Wilma Franzén

Wilma Franzén

wf222cd@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Abdulla Owada

Abdulla Owada

ao223te@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Benjamin Selmanovic

Benjamin Selmanovic

bs222ua@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Lovisa Larsson Lamprecht

Lovisa Larsson Lamprecht

ll223ik@student.lnu.se

Redaktionsmedlem LuKas Nilsson

Lukas Nilsson

ln223gv@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Mikaela Schill

Mikaela Schill

ms227vg@student.lnu.se

Redaktionen - Webb

Redaktionsmedlem Andrea von Walden

Andrea von Walden

av222xw@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Felix Dominique

Felix Dominique

fd222gy@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Linnea Carlwe

Linnea Carlwe

lc222rn@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Linus Häggblom

Linus Häggblom

lh224bb@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Lukas Johansson

Lukas Johansson

lj223nn@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Nellie Christiansson

Nellie Christiansson

nc222hw@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Olivia Larsson Alversjö

Olivia Larsson Alversjö

ol222mr@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Rebecka Pettersson

Rebecka Pettersson

rp222mf@student.lnu.se

Victoria Levin

vl222nm@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Alicia Engebretzen

Alicia Engebretzen

ae224nu@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Johanna Ljusterdal

Johanna Ljusterdal

jl225xf@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Lovisa Johansson

Lovisa Johansson

lj223pf@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Malin Häggblad

Malin Häggblad

mh226hq@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Nima Arabi-Hallberg

Nima Arabi-Hallberg

na223cj@student.lnu.se

Redaktionsmedlem Wilma Broberg

Wilma Broberg

ib222ui@student.lnu.se